Regler

Regler ARRANGÖRENS ANSVAR

 

Arrangören har rätt till och skyldighet att avvisa och (i allvarligare fall) anmäla säljare och besökare som ej följer mässans regler.

En oberoende djuransvarig ska anlitas som kontrollerar att reglerna för mässan efterlevs. Personen ska ha god kunskap om djurgrupperna i fråga samt ha möjlighet att efter samråd med arrangören avvisa säljare eller besökare.

Arrangören ska säkerställa att alla säljare och köpare får information om relevant lagstiftning avseende djurskydd, artskydd och smittskydd.

Omgivningstemperaturen i mässlokalen ska ligga mellan 21-27°C. Arrangören ska tillhandahålla utrustning för mätning av temperatur och luftfuktighet i förvaringsbehållare.Alkohol, droger och rökning är ej tillåtet i mässlokalen.

 

 

DJURUTSTÄLLARENS ANSVAR

 

Allmänt

 • Endast fångenskapsuppfödda djur som inte visar tecken på sjukdom får medtagas till mässlokalen. Vildfångade djur är absolut förbjudet.
 • Säljaren är skyldig att vid försäljning lämna ett underskrivet överlåtelsedokument till köparen med uppgifter om djurets vetenskapligt namn, kläckningsdatum (om känt), datum för överlåtelse samt uppfödarens och/eller säljarens namn och adress.
 • Skriftliga skötselråd med all relevant information ska lämnas tillsammans med sålda djur.
 • Djur som förekommer i den svenska faunan får endast säljas med dokumentation som styrker det lagliga ursprunget. Kravet gäller inte husmus eller brunråtta.
 • Djur som enligt svenska regler ej får säljas till hobby och sällskap får ej förekomma på mässan.
 • Kemikalier som t.ex. kvalster- och desinfektionsmedel får endast säljas om de uppfyller tillämpliga svenska krav. Förpackningen ska ha information om dosering, innehållsförteckning och varningstext på svenska.

 

Djurskydd

 • Stressade djur ska tas bort från utställningsbordet och placeras så att de inte störs av omgivningen.
 • Det är inte tillåtet att stressa djuren i visningssyfte, t.ex. med en "klapphörna", att ta upp djuren för fotografering, eller genom att skaka eller knacka på förvaringsbehållaren.
 • Arter som behöver ha tillgång till vatten och föda under mässan ska ha tillgång till det.
 • Djurens behov av värme och fukt ska tillgodoses enligt arternas behov. För känsliga djur ska säljaren mäta temperatur och fukt med mätningsutrustning för dessa ändamål.
 • Säljare ska informera köpare om att det ej är tillåtet att gå runt med djur på mässan. Djuren ska föras ut direkt för transport eller lämnas till förvaring tills transport kan ske. Säljare ska vid behov förvara djur åt köparen tills mässan stänger.
 • Djur ska transporteras till mässan under djurskyddsmässigt acceptabla former. Reptiler, amfibier och ryggradslösa djur bör normalt transporteras i frigolitlådor eller liknande för att skydda dem mot temperaturväxlingar.

 

Förvaringsbehållare

 • Reptiler ska hållas en och en. Undantag finns för mindre vattensköldpaddor.
 • Behållare ska vara synligt märkta med djurets vetenskapliga namn, ev. svenskt namn, kön (om känt) samt säljarens namn och telefonnummer.
 • Behållare ska vara rymningssäkra.
 • Behållare ska vara insynsskyddade i alla riktningar utom en.
 • Behållarnas storlek ska anpassas efter djurens storlek och behov så att de obehindrat kan röra sig, vila och vända sig. Höjden ska vara anpassad till artens storlek och beteende.
 • Behållaren ska ha ett innermått motsvarande minst 1,5 dl. Kortaste sida eller minsta diameter ska motsvara:

- 1,5 ggr längden (nos - kloak) för ödlor och amfibier.

- 0,3 ggr längden (nos - svanspets) för ormar.

- 2 ggr längden på ryggskölden för sköldpaddor.

 • Storleken på behållare med flera djur ska anpassas efter antal individer.
 • Inredningen i behållarna ska vara trygghetsskapande för djuren.
 • Marklevande djur ska ha lämpligt bottenmaterial. Klättrande djur ska ha lämplig inredning för klättring. Halvakvatiska arter ska hållas på fuktigt substrat. Helakvatiska arter ska hållas i vatten.
 • Rengöring av behållare ska göras vid behov för att upprätthålla god hygien.
 • Djur som förvaras ensamma ska säljas i behållaren. I andra fall ska lämpliga transportbehållare ingå i köpet.

 

Giftiga djur

 • Giftiga djur ska förvaras i behållare som är säkrade mot att gå upp samt utformade så att djuren inte kan bita, sticka eller spotta genom behållaren. Behållaren ska också vara extra hållbar, d.v.s. ska kunna tappas från en meters höjd utan att gå upp eller spricka. Behållaren ska märkas med giftsymbol samt fullständigt vetenskapligt artnamn.
 • Giftiga djur får endast säljas till personer över 18 år och som är kända eller kan övertyga säljaren om sin lämplighet.
 • Säljare av giftiga djur får ej lämna dem obevakade. Måste säljare lämna bord med giftiga djur och ingen ersättare kan hittas ska djuren packas ner utom räckhåll för besökare.
 • Giftiga djur får under inga omständigheter tas ur behållare under mässan. Om giftigt djur måste hanteras ska funktionär kontaktas för anvisning om lämplig plats.
 • Giftiga ormar ska hållas i displaybox eller liknande så att besökare ej kan nå och hantera djurens behållare. Konstruktionen av boxen ska vara sådan att den ger god översikt och inte måste hanteras i onödan.

 

Ryggradslösa djur och fisk

 • Ryggradslösa djur hanteras så att ett gott djurskydd upprätthålls. Reglerna listade ovan kan i tillämpliga delar användas som riktlinjer. Regler för giftiga arter gäller även för ryggradslösa djur.
 • Fisk som visas för besökare ska ha normala akvarieförhållanden. Fisk får dock säljas förpackade i plastpåsar vars volym och luft/syre ska vara rimligt för innehållet. Dessa påsar får inte stå synliga utan bara visas för seriösa spekulanter.

 

© Stockholm Reptile Show